Privacy verklaring

Dossiervorming

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen zowel door mij als door anderen (huisarts, medisch specialist etc.). Het kan nuttig zijn om aanvullende informatie te vragen aan een andere zorgverlener. Dit gebeurt alleen in goed overleg en na toestemming van jou. Tenzij door bijzondere omstandigheden dit niet mogelijk is.

 

Ik doe mijn uiterste best jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

- zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens

- ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

- gegevens alleen worden opgevraagd of gedeeld na overleg met jou (indien mogelijk)

 

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik houd me aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Jouw dossier blijft overeenkomstig de WGBO 20 jaar bewaard.

 

Gegevens uit jouw dossier kunnen voor de volgende doelen worden gebruikt:

- om andere zorgverleners te informeren. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming (indien mogelijk)

- voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid

- voor geanonimiseerd gebruik tijdens intervisie

- NAW gegevens + geboortedatum voor de financiële administratie en jouw factuur

 

Rechten patiënt

Als patiënt heb je de volgende rechten:

- recht op inzage in het dossier

- recht op rectificatie en aanvulling van jouw persoonsgegevens

- recht op beperking van verwerking van jouw persoonsgegevens

- recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

- recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen

- recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens